Full portrait of Vinesh

Sketch by Prashant ¬†Gandhi…

Advertisements